კონტაქტი

ალ-ფარაბის გამზირი 17, 4ბ ბლოკი, 802-ე ოფისი ალმათი, ყაზახეთი

  • +7 727 311 07 44
  • +7 707 222 24 97 (What’s App)
  • office@spgroup.kz
  • +995 591 44 37 73 (ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში)
  • georgia@spgroup.kz